ГАРАНЦИЯ TEMPUR®

В този документ са описани условията и изключенията на Гаранцията на TEMPUR за новите продукти на TEMPUR, предлагани на клиенти по целия свят (без САЩ и Канада).

Кой предлага гаранцията на TEMPUR?

Производителят на продуктите TEMPUR (освен за САЩ и Канада) е DanFoam ApS – фирма, регистрирана в Дания под фирмен регистрационен номер DK-24209709.  Официален адрес на фирмата: Holmelund 43, 5560 Aarup, Дания („Производител“). Dan-Foam ApS е филиал на TEMPURSealy International, Inc.

Какво покрива гаранцията?

Производителят покрива дефекти в материалите или изработката на всички нови и оригинални продукти на TEMPUR, за валидния период на гаранцията (вижте раздел „Продължителност“), освен ако продуктът не е спрян от производство или не е приложимо някакво правило за изключение (вижте раздел „Изключения“).  Гаранцията на TEMPUR е валидна за продукти, закупени от клиенти навсякъде по света (с изключение на САЩ и Канада) от производителя или от негов упълномощен представител, за лична употреба, а не за фирмени цели, търговия или друг тип подобни занимания. Списък с упълномощените представители ще откриете на адрес warranty.tempur.com.

Гаранционен срок

Внимание! Съгласно Европейската директива 1999/44 СЕ правната гаранция за закупеният от Вас продукт е 2 години. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на клиентите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 на ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, “Хапи Дримз” ЕООД отговаря за липсата на съответствие на закупения продукт с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, а именно: Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Продължителност

Гаранцията на TEMPUR е валидна за периода, посочен върху или в опаковката на съответния продукт или както е посочено на warranty.tempur. com, като започва от датата на закупуване (освен когато продуктът е бил мостра или демонстрационен модел – в такъв случай гаранцията започва от датата на производство). Гаранционният период (освен ако не е посочено друго) обикновено е:

Продукт Гаранция на продукта Какво се покрива от гаранцията?
Матраци, топер Topper 7 и TEMPUR® Experience 10 години Сериозни дефекти в материалите или изработката, както и изменения, които предизвикват видима вдлъбнатина от повече от 2 см в материала TEMPUR.
Матрак TEMPUR® Hybrid 10 години Сериозни дефекти в материалите или изработката, както и изменения, които предизвикват видима вдлъбнатина от повече от 2 см в материала TEMPUR.
Възглавници, топер Deluxe 3.5, топер 3.5 и допълнителни продукти (включително аксесоари за пътуване, грижа за гърба, възглавници и други практични артикули) 3 години Сериозни дефекти в материалите или изработката, както и изменения, които предизвикват видима вдлъбнатина от повече от 2 см в материала TEMPUR.
Топер 5 5 години Сериозни дефекти в материалите или изработката, както и изменения, които предизвикват видима вдлъбнатина от повече от 2 см в материала TEMPUR.
Futon Deluxe (7 см) 5 години Сериозни дефекти в материалите или изработката, както и изменения, които предизвикват видима вдлъбнатина от повече от 2 см в материала TEMPUR.
Futon Basic (6 см) и Futon Simple (6 см) 2 години Сериозни дефекти в материалите или изработката, както и изменения, които предизвикват видима вдлъбнатина от повече от 2 см в материала TEMPUR.
Рамки за легла, подматрачни основи и табли (без двигателите) 2 години Сериозни дефекти в материалите или изработката.
Матрак TEMPUR® North 10 години Сериозни дефекти в материалите или изработката, както и изменения, които предизвикват видима вдлъбнатина от повече от 2 см в материала TEMPUR.
Топери за матраци TEMPUR® North и TEMPUR® Experience и регулируеми подматрачни основи 5 години Сериозни дефекти в материалите или изработката, както и изменения, които предизвикват видима вдлъбнатина от повече от 2 см в материала TEMPUR.
Калъф TEMPUR® Hybrid QuickRefresh™ 2 години Сериозни дефекти в материалите или изработката.
Kалъф (за ВСИЧКИ продукти освен Futon Simple, за който е само 1 година) 2 години Сериозни дефекти в материалите или изработката.
Допълнителни аксесоари за легла – дистанционни управления, масажиращи елементи и двигателите за легла 2 години Сериозни дефекти в материалите или изработката.

Какво ще направим?

Когато е подадена валидна рекламация, в съответствие с настоящата Гаранция на TEMPUR, производителят предлага по свое усмотрение опция за ремонт на дефектния продукт или предоставяне на безплатен еквивалентен продукт за подмяна. Производителят ще възстанови в разумен размер разходите за транспорт на дефектния продукт за ремонт или подмяна, при положение че рекламацията е валидна в рамките на тази Гаранция на TEMPUR и продуктът се връща от адрес в същата държава, от която е закупен от упълномощен търговец. Ремонтираният или новият продукт се доставя безплатно до адрес в същата държава, от която е закупен от упълномощен търговец. Във всички останали случаи разходите за доставка при ремонт или подмяна са за сметка на клиента. В случай на подмяна производителят трябва да направи всичко възможно да предложи продукт за замяна от същата серия. Ако тази серия е спряна от производство или продуктът не е наличен по друга причина, производителят си запазва правото да предложи продукт за подмяна, който по негово усмотрение е подобен на дефектния продукт. Гаранцията на TEMPUR е валидна от датата на закупуване (или датата на производство за продукти, използвани като мостри/демонстрационни модели) на оригиналния продукт. Не се подновява при предоставянето на ремонтирания или подменен продукт. При тези обстоятелства Гаранцията на TEMPUR е валидна до края на периода, който започва от датата на закупуване на оригиналния продукт или датата на производство според случая.

Изключения

Гаранцията на TEMPUR не е валидна, ако:

• продуктът е закупен вече използван, бил е втора употреба или е закупен от лице, което не е упълномощен представител или Производител; Списък с упълномощените представители ще откриете на адрес warranty.tempur.com

• процесът на подаване на рекламация в рамките на Гаранцията на TEMPUR (описан в раздел „Как се подава рекламация в рамките на Гаранцията на TEMPUR?“ по-долу) не е следван правилно;

• продуктът не е бил използван и/или съхраняван в съответствие с указанията за употреба, хигиена и поддръжка, описани на warranty. tempur.com;

• продуктът е повреден умишлено или е повреден вследствие на небрежност, срязване, изгаряне, намокряне или друга неправилна употреба от клиента или трето лице;

• дефектът е предизвикан в резултат на усукване, притискане или излагане на ниски температури за период от време, който причинява увреждане на материалите или трайното им деформиране;

• продуктът е бил мокър или напоен с течности в противоречие с препоръките на производителя;

• продуктът е в много мръсно състояние – с петна, замърсявания или други следи от ниска хигиена;

• продуктът е видоизменен или ремонтиран без предварителното разрешение на производителя;

• регулируемите подматрачни основи са претоварвани или използвани в противоречие с ограниченията за тегло на производителя;

• дефектът е в резултат на нормално износване във времето;

• ципове на калъфите на продуктите TEMPUR, освен ако не са дефектни при получаване на продукта;

• чехли – за тези продукти не предлагаме удължена гаранция;

• за матраци (от серията продукти, маркирани със CE), ако дефектът или изменението на продукта е нищожно отклонение или нормална промяна, която не засяга свойствата на продукта за правилно преразпределение на тежестта.

Как се подава рекламация в рамките на Гаранцията на TEMPUR?

За да подадете рекламация в рамките на Гаранцията на TEMPUR, трябва да направите следното:

• Свържете се с упълномощения представител, от когото сте закупили продукта („Търговец“). Ако търговецът вече не работи или не предлага продуктите на TEMPUR като упълномощен представител, се свържете с производителя.

• Представете оригиналната фактура или касова бележка, като доказателство за извършена покупка.

• Попълнете правилно сертификата за Гаранция на TEMPUR, който ви е предоставен при закупуване на продукта, или чрез онлайн формуляра на warranty.tempur.com. Регистрирайте вашата Гаранция на TEMPUR незабавно след закупуване на продукта.

• Върнете продукта на търговеца или производителя (но само ако производителят заяви, че продуктът трябва да бъде върнат). Ако производителят определи, че искането е валидно, съгласно условията на тази Гаранция на TEMPUR, сумата за транспорт за връщане на увредения продукт ще ви бъде възстановена в разумен размер, при положение че продуктът е транспортиран от адрес в държавата, в която се намира търговецът.

Пожарна безопасност

Продуктите на TEMPUR отговарят на всички приложими стандарти за безопасност, които може да се различават в отделните държави, както е описано по-долу. Допълнителна информация може да получите при поискване.

Матраци EN 597-1 (Тест за цигари) Възглавници EN/ISO 12952-1 (Тест за цигари)
Матраци (разновидност за Обединеното кралство) BS 7177 Ниска степен на опасност – (DS/EN 597-1 (цигара) DS/EN 597-2 (Кибрит) BS 5852 (Crib V) на пяната Възглавници (разновидност за Обединеното кралство) (EN/ISO 12952-1 (Тест за цигари) EN/ISO 12952-2 (Кибрит) BS 5852 (Crib V) на пяната
Продукти TEMPUR Регламенти за пожарна безопасност на мебели и обзавеждане – BS 5852 Гранулирани възглавници (разновидност за Обединеното кралство) EN/ISO 12952-1 (Тест за цигари) + EN/ISO 12952-2 (Кибрит) и BS 5852 (източник 2)

Маркировка „CE“

Много продукти на TEMPUR имат маркировка „CE“, която се поставя на медицински изделия (клас 1). Това означава, че характеристиките на този продукт отговарят на изискванията на Директива 93/42/ЕИО. Проверете етикета за почистване, за да видите дали продукта, който сте закупили, е с обозначение „СЕ“.

Нашата отговорност към вас

Отговорността на производителя е ограничена до разходите за ремонт и/или подмяна на продукта в рамките на Гаранцията на TEMPUR. В тази връзка производителят не носи отговорност за други щети, свързани със загуба или повреда, предизвикани вследствие на закупуване, притежаване, продажба или използване на продуктите. Производителят не изключва и не ограничава отговорността си в случай на смърт или телесна повреда, причинени поради небрежност, измама или невярно представяне от негова страна. Продуктите се предлагат на пазара само за лична употреба в домашни условия. Производителят не носи отговорност пред вас за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнес или пропускане на бизнес възможност.

Вашите законни права

Гаранцията на TEMPUR не засяга законните ви права на потребител, съгласно приложимото законодателство, а цели да ги потвърди, когато това е приложимо.


Защо не пробвате продуктите на TEMPUR®
в най-близкия магазин?